Skip to navigation Skip to content

 

Gyldighed

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver form for ydelse til kunder, ydet af SGS Analytics Denmark A/S (SGS) efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rettigheder
De materielle resultater (rapporter), som SGS frembringer inden for en rekvireret opgave og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Knowhow, som SGS genererer i forbindelse med opgavens løsning, kan frit benyttes af SGS efter opgavens afslutning. Immaterielle rettigheder (f.eks. retten til prækvalificering hos myndigheder ved efterfølgende opgaver), der skabes hos SGS i forbindelse med gennemførelsen af en opgave, tilhører SGS med mindre andet er aftalt skriftligt.

Parter
Udbyder er:
SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
CVR: 20228806

Persondata
Kundens data behandles og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og SGS indestår for, at analytech.sgs.com til enhver tid teknisk er opsat i overensstemmelse med det, der til enhver tid må betragtes som “god it-sikkerhedsskik”, og at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vil blive iagttaget, herunder at reglerne i persondataloven er iagttaget.

SGS indestår for, at der er truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

SGS opbevarer og behandler alene de data, kunden lægger i systemet og behandler dem alene efter kundens instruks og inden for rammerne af nærværende vilkår og funktionaliteten i analytech.sgs.com. SGS vil ikke afsløre eller distribuere kundens data til tredjemand bortset fra det tilfælde, hvor en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen anmoder om en sådan indsigt, herunder hvis en domstol pålægger SGS at videregive konkrete oplysninger.

Det påhviler kunden selv at sikre sig, at indsamlingen, brugen og distributionen af de indlagte data sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ved iagttagelse af persondataloven, såfremt der er tale om personhenførbare data.

Konstateres der sikkerhedsbrud eller forhold, hvor der er begrundet mistanke om, at kundens data er blevet kompromitteret, vil kunden omgående blive underrettet herom.

SGS skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder loyalt besvare spørgsmål fra kunden og Datatilsynet om sikkerhed og relevante procedurer i forbindelse med overholdelse af persondataloven.

Efter anmodning herom vil SGS oplyse kunden om identiteten af de benyttede underleverandører, ligesom en fortegnelse over de anvendte underleverandører kan ses i bunden af denne side.

Fortrolighed og tavshedspligt
Udover de data, der er indlagt i systemet, behandler SGS også alle andre oplysninger om kunden og brugerne fortroligt, og SGS iagttager ubetinget tavshedspligt vedrørende øvrige oplysninger om kunden og brugerne, medmindre der er tale om oplysninger, som i forvejen er kendt i offentligheden.